Manja slova Veća slova RSS

MKU

mku

Ministarstvo kulture

MKU

Ministarstvo kulture

 

>

KREATIVNA EVROPA: Konkurs za podršku evropskih platformi

KREATIVNA EVROPA: Konkurs za podršku evropskih platformi
Datum objave: 05.12.2014 13:16 | Autor: mku

Ispis Štampaj stranicu


U okviru programa EU Kreativna Evropa – potprogram Kultura, otvoren je konkurs za finansiranje evropskih platformi u 2015. godini. Kroz ovaj konkurs podržavaju se novi talenti i stimuliše se transnacionalna mobilnost kulturnih aktera i kruženje djela, kako bi se uvećao prestiž i vidljivost umjetnika i stvaralaca koji su posvećeni misiji i politikama evropskog programiranja, kroz aktivnosti komunikacije i brendiranja, i, ukoliko je prikladno, stvaranje evropske oznake kvaliteta.

Organizacije kulturnih i kreativnih sektora koje, kroz aktivnosti evropskog programiranja, predstavljaju evropske stvaraoce sa posebnim fokusom na nove talente, imaće priliku da kroz ovaj konkurs ostvare finansijsku podršku uspostavljajući saradnju u okviru platformi i na taj način uvećaju vizibilitet svoje umjetničke misije i zajednički rade na razvoju publike.

Evropska platforma definisana je tako da obuhvata koordinaciono tijelo koje osmišljava i sprovodi zajedničke aktivnosti i najmanje 10 evropskih organizacija kulture koje su članice platforme. Koordinaciono tijelo razvija radni program koji obuhvata zajedničke kulturne i društvene vrijednosti, umjetničke prioritete i aktivnosti, na osnovu koga će biti razvijen skup kriterijuma za selekciju članica i u skladu sa kojim  članice platforme treba da se upravljaju tokom trajanja projekta platforme.

Platforme treba da se usmjeravaju na sljedeće prioritete:

-          Promociju mobilnosti i vidljivosti stvaralaca i umjetnika, posebno novih talenata i umjetnika koji još uvijek nisu međunarodno prepoznati;

-          Podsticanje programiranja kulturnih i umjetničkih aktivnosti na evropskom nivou, kroz organizovanje međunarodnih turneja, manifestacija, izložbi i festivala itd, kako bi se publikama olakšao pristup nadnacionalnim evropskim kulturnim djelima;

-          Sprovođenje komunikacione strategije i strategije brendiranja, uključujući, kada je prikladno, razvoj evropske oznake kvaliteta (ili ekvivalentne aktivnosti kroz koju se razvija prepoznatljivost projekta) kako bi se identifikovali i promovisali članovi platforme koji su pokazali izuzetnu profesionalnu predanost ciljevima platforme sa jedne strane, i ciljevima programa Kreativna Evropa sa druge strane;

-          Doprinos većem razvoju publike kroz intenzivnu i inovativnu upotrebu informacionih i komunikacionih tehnologija;

-          Osiguravanje vidljivosti evropskih vrijednosti i različitih kultura, na taj način podstičući poznavanje misije i politika Evropske Unije.

U 2015. godini, ovaj konkurs će se implementirati kroz sklapanje dvogodišnjih okvirnih sporazuma o saradnji sa selektovanim platformama čije su aktivnosti u skladu sa navedenim ciljevima i prioritetima.  Maksimalni iznos granta koji će biti dodijeljen svakoj platformi je EUR 500,000 godišnje, odnosno  EUR 1,000,000 za ukupan period trajanja okvirnih ugovora. Finansijska kontribucija Evropske unije ne može predstavljati više od 80% ukupnih troškova projekta, te su preostalih 20% dužni da obezbijede aplikanti.

Prihvatljivi aplikanti

Konkurs je otvoren za pravna lica sa sjedištem u Crnoj Gori koji su registrovani za obavljanje kulturnih djelatnosti u Crnoj Gori, i to najmanje dvije (2) godine prije krajnjeg roka određenog za podnošenje prijava. Fizička lica ne mogu aplicirati u okviru ovog konkursa.

Aktivnosti aplikanta moraju biti utemeljene na kulturnim i umjetničkim vrijednostima i drugim kreativnim izrazima, bez obzira jesu li te aktivnosti tržišno ili netržišno usmjerene (uključujući oblasti arhitekture, arhivske i bibliotečke djelatnosti, likovne umjetnosti, muzike, književnosti, dizajna, performansa, dramskih umjetnosti, festivalskih djelatnosti, materijalne i nematerijalne kulturne baštine i audiovizuelnog sektora itd). Priroda aktivnosti aplikanta će biti demonstrirana dostavljanjem potrebnog dokaza, na primjer statuta, u aplikacionom paketu. Kroz ovaj konkurs će se posebno podržavati projekti neprofitnog karaktera.

Koordinaciono tijelo može imati pravno sjedište u bilo kojoj od zemalja učesnica u programu Kreativna Evropa, dok najmanje 5 organizacija članica platforme mora imati sjedište u zemljama Evropske Unije, ili u jednoj od država EFTA ili u Švajcarskoj Konfederaciji ako su potpisnice posebnog sporazuma o učešću u Programu.

Koordinaciono tijelo snosi potpunu odgovornost za implementaciju projekta i predstavlja članice platforme u ugovornih odnosima sa Izvršnom agencijom za audiovizuelne djelatnosti, obrazovanje i kulturu Evropske unije.  Shodno tome, koordinaciono tijelo je u obavezi da zaključi pisani sporazum sa članicama platforme, u kojem su definisane uloge i aktivnosti članica, koji će biti dostavljen EU prije potpisvanja okvirnog ugovora o dodjeli granta.

Članice platforme su kompanije, asocijacije ili organizacije aktivne u kulturnim i kreativnim sektorima, čiji je osnovni cilj predstavljanje evropskih umjetnika i stvaralaca i njihovih djela, sa posebnim akcentom na predstavljanje novih talenta. Članice platforme moraju odgovarati skupu kriterijuma za selekciju koje određuje kooridnaciono tijelo u trenutku podnošenja aplikacije, i moraju biti u stanju da dokažu da su u periodu od 12 mjeseci prije podnošenja aplikacije predstavili 30% novih talenta, što će biti demonstrirano u detaljnom opisu projekta koji se dostavlja u aplikacionom paketu.

Koordinaciono tijelo mora se osigurati da se prag od 30% predstavljenih novih talenata poštuje u toku trajanja projekta od strane svih članica platforme.

Podnosioci aplikacije moraju imati stabilne i dovoljne izvore finansiranja (finansijski kapacitet) kako bi se njihove aktivnosti održavale u ukupnom trajanju perioda tokom kojeg se projekat implementira i da učestvuju u njegovom finansiranju. Organizacije koje podnose prijave moraju imati stručne sposobnosti i kvalifikacije potrebne da se predloženi projekat sprovede i završi (operativni kapacitet).

Podnosioci aplikacije moraće da dostave izjavu o vjerodostojnosti koja svjedoči o njihovom statusu pravnog subjekta kao i o njihovim finansijskim i operativnim kapacitetima da završe predložene aktivnosti.

Prihvatljivi projekti

Platforme koji se prijavljuju za okvirni sporazum o partnerstvu moraju uključivati specifičan, mjerljiv i relevantan skup uslova za izbor/praćenje članova platforme te radni plan za aktivnosti platforme, uključujući zajedničke aktivnosti između članova platforme koje koordinaciono tijelo treba da sprovede ili olakša njegovo implementaciju tokom cjelokupnog trajanja okvirnog sporazuma o partnerstvu. Skup uslova i kriterijuma te radni plan moraju biti u potpunosti definisani i moraju sadržati detaljne podatke o podnesenom predlogu.

Projekat koji je obuhvaćen okvirnim sporazumom o partnerstvu mora takođe obuhvatati potpun opis aktivnosti koje će se sprovoditi tokom prve godine. Naredne godine, podnosioci aplikacije koji su odabrani u sklopu okvirnog sporazuma o partnerstvu biće pozvani da dostave cjelovit opis aktivnosti za tu godinu.

Ukoliko je planirano da koordinaciono tijelo dodijeli finansijsku podršku pojedinačnim članicama platforme, ona ne može iznositi više od EUR 60,000 po organizaciji.

Kalendar za 2015. godinu

Objavljivanje konkursa

Rok za slanje prijava

Period evaluacije

Informisanje aplikanata o rezultatima

Okvirni ugovori o grantu

Početak aktivnosti

Decembar 2014.

25. februar 2015.

5 mjeseci

Jul 2015.

Avgust 2015.

Između avgusta i decembra 2015.

 

Detaljni uslovi konkursa, smjernice za podnošenje zahtjeva i aplikacioni paket sa dokumentima koje treba dostaviti kao prijavu na konkurs možete preuzeti na internet strani:

https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/european-platforms-2015_en

Za sve dodatne informacije možete kontaktirati crnogorski Desk za Kreativnu Evropu pri Ministarstvu kulture:

Kontakt osoba - Ana Savjak 

E-mail: ana.savjak@mku.gov.me
Tel: + 382 41 232 583