Manja slova Veća slova RSS

MKU

mku

Ministarstvo kulture

MKU

Ministarstvo kulture

 

>

Konkurs u oblasti medija za 2012. godinu

Datum objave: 07.12.2011 16:27 | Autor: Ministarstvo kulture

Ispis Štampaj stranicu


Ministarstvo kulture, u skladu sa članom 91 Zakona o državnoj upravi (Sl. list RCG, br. 38/03, Sl. list CG br.22/08), članom 3 Zakona o medijima (Sl. list RCG, br. 51/02, 62/02) i članom 63 Uredbe o organizaciji i načinu rada državne uprave (Sl. list CG, br. 59/09, 7/11, 40/11), objavljuje

K O N K U R S
u oblasti medija


I sufinansiranje programskih sadržaja u štampanim medijima u 2012. godini

Ministarstvo kulture sufinansiraće u 2012. godini programske sadržaje u štampanim medijima na teme:

- Dekada Roma 2005-2015
- Zaštita djece od nasilja u medijima
-Medijska pismenost

Pravo učešća na konkursu imaju štampani mediji iz Crne Gore i to:

1. lokalni štampani mediji
2. naučni časopisi za kulturu i teoriju medija

Pod lokalnim štampanim medijima (tačka 1) podrazumijevaju se programski sadržaji fokusirani na problematiku od javnog značaja za lokalnu sredinu u kojoj izlaze: kulturu, tradiciju,obrazovanje, istorijsko nasljeđe, socijalno-komunalne i sl. teme.

Učesnici konkursa mogu kandidovati jedan projekat.

Uz prijavu na konkurs treba dostaviti:
-opis projekta (sadržaj i cilj projekta, ciljnu grupu, dinamiku realizacije, broj učesnika u projektu);
- ukupan budžet projekta sa detaljnom specifikacijom svih troškova, kao i iznos sredstava koji se traži od Ministarstva;
- dokaz (rješenje) o upisu medija u evidenciju;
- primjerak posljednjeg broja štampanog medija,
- izjavu osnivača medija da istim projektom neće aplicirati kod drugih donatora.

Kriterijumi prema kojima se vrednuju prijavljeni projekti:
- značaj i kvalitet projekta (kreativnost, realnost budžeta i održivost projekta);
- kredibilitet podnosioca projekta iz ugla javnog značaja;
- doprinos razvoju medijskog pluralizma i raznovrsnosti u lokalnim zajednicama;
- doprinos razvoju crnogorskih medija i javni interes projekta;
- doprinos razvoju kulture i teorije medija u Crnoj Gori (za učesnike pod tačkom 2);
- afirmacija edukativne i kulturološke uloge medija u procesima demokratizacije društva (za učesnike pod tačkom 2).

Za učesnike konkursa koji su već koristili sredstva po osnovu konkursa o sufinansiranju programskih sadržaja cijeniće se ispunjenost ugovornih obaveza iz 2011. godine.
Ministarstvo će, na predlog stručne komisije, donijeti odluku o sufinansiranju programskih sadržaja u štampanim medijima u 2012. godini, u roku od 45 dana od dana zaključenja konkursa.
Način realizacije sredstava za odabrane projekte biće regulisan ugovorom koji će Ministarstvo i korisnik sredstava zaključiti u roku od 30 dana od dana donošenja odluke o sufinansiranju programskih sadržaja u medijima u 2012.godini.


II najbolji istraživački prilog objavljen u medijima u 2011. godini na temu „Socijalna integracija Roma u Crnoj Gori“

Pravo učešća na konkursu na temu „Socijalna integracija Roma u Crnoj Gori“ imaju novinari medija registrovanih u Crnoj Gori.
Na konkurs se prijavljuju radovi (štampani tekstovi, radio ili TV emisije) koji unapređuju opštu informisanost građana o socijalnoj integraciji Roma u Crnoj Gori a štampani su ili emitovani u medijima u periodu januar-decembar 2011. godine.
Konkursni rad potrebno je dostaviti na sljedeći način:
Tekst objavljen u štampanom mediju dostaviti po mogućnosti u originalu ili kvalitetnu kopiju teksta na kojoj se jasno vidi logo novine, autor/i i datum objavljivanja.
Radijski tekst dostaviti na CD-u u mp3 formatu, a televizijski na DVD-u, sa sljedećim podacima: naziv medija, naziv rada, autor/i, datum objavljivanja rada i naznaka dužine trajanja priloga.

Učesnik/ici konkursa može prijaviti samo jedan rad.
U slučaju da se kandiduje tim autora, imena učesnika treba da budu obavezno navedena u prijavi (npr. istraživači, novinari, urednici). Timska kandidatura može da uključi najviše 5 osoba.

Razmatranje dostavljenih radova i izbor najboljeg istraživačkog rada obaviće stručna komisija u roku od 45 dana od dana zaključenja konkursa.

Autoru najboljeg istraživačkog rada biće uručena Plaketa, kao i novčani iznos od jedne prosječne neto zarade u Crnoj Gori u prethodnoj godini. U slučaju timske kandidature, novčani iznos se dijeli ravnopravno na osobe koje su kao učesnici navedeni u prijavi. Povodom rezultata konkursa (II), Ministarstvo kulture organizovaće uručenje 8. aprila 2012. godine, na Svjetski dan Roma.Prijave (I, II) se mogu preuzeti sa sajta Ministarstva kulture www.ministarstvokulture.gov.me

Prijave sa potrebnom dokumentacijom podnose se u četiri primjerka neposredno ili poštom, sa naznakom– »Konkurs za medije« (I) i Konkurs na temu „Socijalna integracija Roma u Crnoj Gori“ (II) – na adresu: Ministarstvo kulture, Ulica Njegoševa, 81250 Cetinje.

Konkurs počinje danom objavljivanja u dnevnom listu „Pobjeda“ i traje zaključno sa 23.januarom 2012. godine.
Nepotpuna i neblagovremena dokumentacija neće biti razmatrana.
Rezultati konkursa biće javno objavljeni.
Dodatne informacije se mogu dobiti u Sektoru za medije na telefon: 020 231- 196.