Manja slova Veća slova RSS

MKU

mku

Ministarstvo kulture

MKU

Ministarstvo kulture

 

>

K O N K U R S za sufinansiranje programskih sadržaja u lokalnim štampanim medijima i naučnim medijskim časopisima u 2017.godini

Datum objave: 01.11.2016 09:33 | Autor: Ministarstvo kulture

Ispis Štampaj stranicu


Ministarstvo kulture, u skladu sa članom 3 Zakona o medijima („Sl.list RCG, br. 51/02, 62/02 i „Sl.list CG“, br.40/11), objavljuje


K O N K U R S
za sufinansiranje programskih sadržaja u lokalnim štampanim medijima i naučnim medijskim časopisima u 2017.godini


Predmet konkursa: Sufinansiranje proizvodnje programskih sadržaja od značaja za ostvarivanje javnog interesa u lokalnim štampanim medijima i naučnim medijskim časopisima

Cilj konkursa: razvoj medijskog pluralizma; podrška ostvarivanju prava građana na informisanje; promovisanje i jačanje medijske pismenosti; razvoj medijske naučne misli, podsticaj informisanja na lokalnom nivou, podrška proizvodnji sadržaja od javnog interesa

1. Sufinansiranje programskih sadržaja u lokalnim štampanim medijima u 2017. godini

Ministarstvo kulture sufinansiraće u 2017.godini proizvodnju programskih sadržaja od javnog interesa u lokalnim štampanim medijima koji su fokusirani na teme lokalne sredine u kojoj izlaze: razvoj kulture, očuvanje kulturne baštine, informisanje osoba oštećenog sluha i vida, euro-atlanske integracije, istorijsko nasljeđe, tradiciju, rodnu ravnopravnost, socijalnu integraciju RE populacije.
Pod programskim sadržajima od javnog interesa u lokalnim štampanim medijima, u smislu ovog konkursa, podrazumijevaju se sadržaji namijenjeni, bez diskriminacije, svim etničkim, vjerskim i socijalnim grupama lokalne zajednice.

Pravo učešća na konkursu imaju lokalni štampani mediji iz Crne Gore, čiji su osnivači pravna ili fizička lica sa sjedištem ili prebivalištem u Crnoj Gori i koja su registrovana u Evidenciji medija kod nadležnog državnog organa.

Pod medijima se ne smatraju: bilteni, katalozi i druge publikacije, namijenjeni isključivo reklamiranju, poslovnim komunikacijama, obrazovnom procesu ili internom radu pravnih lica, vjerskih, nevladinih i drugih organizacija, školska glasila, "Službeni list Republike Crne Gore ", službena glasila jedinica lokalne samouprave i druga službena glasila kao i plakati, leci, prospekti, transparenti i video strane bez žive slike (član 6 Zakona o medijima Crne Gore).

Pravo učešća na konkursu nemaju:

- nevladine organizacije kao osnivači, suosnivači i izdavači medija
- javne ustanove i drugi subjekti čiji se rad i projekti finansiraju iz budžeta Crne Gore, budžeta lokalnih samouprava ili drugih javnih institucija i fondova
- specijalizovana glasila, vjerska glasila i ostala usko-strukovna glasila namijenjena informisanju jedne ciljne grupe

Učesnik konkursa je dužan da popuni obrazac za učešće na konkursu (preuzima se sa sajta Ministarstva) i dostavi:

- obrazac za prijavu
- projekat (sadržaj i cilj projekta, ciljnu grupu, dinamiku realizacije, broj planiranih izdanja, broj učesnika u projektu, vidljivost i održivost projekta)
- ukupan budžet projekta sa detaljnom specifikacijom svih troškova i iznosom sredstava koja se potražuju od Ministarstva
- kopiju rješenja o upisu medija u evidenciju kod nadležnog organa
- kratke biografije ključnih učesnika projekta
- po 3 primjerka od ukupne produkcije štampanog medija u 2016.godini
Kriterijumi za ocjenu projekata:

Osnovni kriterijumi:

- značaj projekta za ostvarivanje i unaprijeđivanje informisanja lokalnog stanovništva;
- doprinos raznolikosti medijskog sadržaja i pluralizma ideja i vrijednosti u lokalnim štampanim medijima;
- validna argumentacija projekta i adekvatna specifikacija budžeta usklađena i obrazložena sa stanovišta planiranih projektnih aktivnosti
- doprinos održivosti baštine lokalne štampe

Posebni kriterijumi:

- doprinos razvoju pluralizma crnogorskih medija i javni interes projekta;
- unaprijeđenje medijske pismenosti na lokalnom nivou;
- unaprijeđenje produkcije opštih informativnih i tematskih medijskih sadržaja od značaja za život i rad građana u lokalnim zajednicama;
- značaj i kvalitet projekta (kreativnost, realnost budžeta i održivost projekta) ;
- kredibilitet podnosioca projekta iz ugla javnog značaja
- vidljivost i javni značaj medija
- broj godina kontinuiranog izlaženja
- broj izdanja (ukupno)
- broj izdanja u 2016. godini

Prilikom razmatranja projekata posebno će se cijeniti neprofitni (besplatni) lokalni štampani mediji.

Za učesnike konkursa koji su već koristili sredstva Ministarstva po osnovu sufinansiranja programskih sadržaja, cijeniće se ispunjenost programskih ugovornih obaveza iz 2016. godine.

Ministarstvo će, na prijedlog nezavisne stručne komisije za vrednovanje projekata, donijeti odluku o sufinansiranju programskih sadržaja u lokalnim štampanim medijima u 2017. godini, u roku od 30 dana od dana zaključenja konkursa.

Način realizacije sredstava za odabrane projekte biće regulisan ugovorom koji će Ministarstvo i korisnik sredstava zaključiti u roku od 15 dana od dana donošenja odluke o sufinansiranju programskih sadržaja u medijima u 2017.godini.

Obrazac za prijavu koji predstavlja sastavni dio potrebne dokumentacije možete preuzeti ovdje.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom podnose se u četiri primjerka neposredno ili poštom, sa naznakom – Konkurs za lokalne štampane medije, na adresu: Ministarstvo kulture, Ulica Njegoševa, 81250 Cetinje.

2. Sufinansiranje programskih sadržaja u naučnim medijskim časopisima u 2017. godini

Ministarstvo kulture sufinansiraće u 2017. godini proizvodnju programskih sadržaja od značaja za razvoj nauke i obrazovanja, afirmacije teorije misli medija u naučnim medijskim časopisima.

Pravo učešća na konkursu imaju naučni medijski časopisi čiji su osnivači pravna ili fizička lica sa sjedištem ili prebivalištem u Crnoj Gori i koja su registrovana u Evidenciji medija kod nadležnog državnog organa.

Pravo učešća nemaju:

- nevladine organizacije kao osnivači, suosnivači i izdavači medija;
- javne ustanove i drugi subjekti čiji se rad i projekti finansiraju iz budžeta Crne Gore, budžeta lokalnih samouprava ili drugih institucija i fondova

Učesnik konkursa je dužan da popuni obrazac za učešće na konkursu (preuzima se sa sajta Ministarstva) i dostavi:

- obrazac za prijavu
- projekat (sadržaj i cilj projekta, ciljnu grupu, dinamiku realizacije, broj planiranih izdanja, broj učesnika u projektu, vidljivost i održivost projekta)
- ukupni budžet projekta sa detaljnom specifikacijom svih troškova i iznosom sredstava koja se potražuju od Ministarstva
- kopiju rješenja o upisu medija u evidenciju kod nadležnog organa
- kratke biografije ključnih učesnika projekta
- po 3 primjerka od svih brojeva naučnog časopisa izdatih u 2016.godini

Osnovni kriterijumi:

- doprinos razvoju kulture i teorije medija u Crnoj Gori;
- doprinos raznolikosti medijskog sadržaja i pluralizma ideja i vrijednosti u medijskoj naučnoj oblasti;
- afirmacija edukativne i kulturološko obrazovne uloge medija u procesima demokratizacije društva;
- redovnost produkcije naučnog časopisa;
- validna argumentacija projekta;
- adekvatna specifikacija budžeta usklađena i obrazložena sa stanovišta planiranih projektnih aktivnosti

Posebni kriterijumi:

- domaća i međunarodna medijsko-naučna saradnja
- naučni skupovi organizacija/suorganizacija tematskih panela
- vidljivost i javna percepcija časopisa
- broj godina kontinuiranog izlaženja časopisa
- broj izdanja (ukupno)
- broj izdanja u 2016. godini

Za učesnike konkursa koji su već koristili sredstva po osnovu konkursa o sufinansiranju programskih sadržaja cijeniće se ispunjenost programskih ugovornih obaveza iz 2016. godine.

Ministarstvo će, na prijedlog nezavisne stručne komisije za vrednovanje projekata, donijeti odluku o sufinansiranju programskih sadržaja u lokalnim štampanim medijima u 2017. godini, u roku od 30 dana od dana zaključenja konkursa.

Način realizacije sredstava za odabrane projekte biće regulisan ugovorom koji će Ministarstvo i korisnik sredstava zaključiti u roku od 15 dana od dana donošenja odluke o sufinansiranju programskih sadržaja u medijima u 2017.godini.

Obrazac za prijavu koji predstavlja sastavni dio potrebne dokumentacije možete preuzeti ovdje.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom podnose se u četiri primjerka neposredno ili poštom, sa naznakom – Konkurs za naučne časopise za kulturu i teoriju medija, na adresu: Ministarstvo kulture, Ulica Njegoševa, 81250 Cetinje.
Konkurs je otvoren 40 dana od dana objavljivanja.

Za sve dodatne informacije kontakt osoba je :
Marko Popović
tel: 020/231-196
e-mail: marko.popovic@mku.gov.me