Manja slova Veća slova RSS

MKU

mku

Ministarstvo kulture

MKU

Ministarstvo kulture

 

>

Konkurs za sufinansiranje projekata i programa od značaja za ostvarivanje javnog interesa u oblasti kulturno-umjetničkog stvaralaštva u 2014. godini

Datum objave: 18.10.2013 12:01 | Autor: Ministarstvo kulture

Ispis Štampaj stranicu


Ministarstvo kulture Crne Gore, u skladu sa čl. 68 i čl. 70 st. 1 Zakona o kulturi („Sl.list Crne Gore“, br. 49/08, 16/11 i 38/12) objavljuje

K O N K U R S

za sufinansiranje projekata i programa od značaja za ostvarivanje javnog interesa u

oblasti kulturno-umjetničkog stvaralaštva u 2014. godiniMinistarstvo kulture sufinansiraće u 2014. godini nove projekte i programe iz sljedećih oblasti:
1. Likovna umjetnost
2. Muzička i muzičko-scenska djelatnost
3. Književnost i književno prevođenje
4. Časopisi za kulturu i umjetnost
5. Pozorišna produkcija
6. Kulturno-umjetničke manifestacije i festivali
7. Filmska produkcija

Pravo učešća na konkursu imaju fizička i pravna lica koja imaju prebivalište u Crnoj Gori, odnosno koja su u Crnoj Gori registrovana za obavljanje djelatnosti kulture.
Fizička lica mogu konkurisati sa projektima koje samostalno realizuju kao svoje autorsko djelo.

Pravo učešća nemaju:
- nevladine organizacije,
- javne ustanove i drugi subjekti čiji se rad finansira iz budžeta Crne Gore, sredstvima planiranim za kulturu.

Projekti prijavljeni na konkurs vrednuju se u odnosu na sljedeće kriterijume:
- umjetnički kvalitet i značaj za razvoj crnogorske kulture,
- reference realizatora,
- doprinos razvoju multinacionalnih i multikulturalnih vrijednosti,
- doprinos podsticanju internacionalnog dijaloga i stimulisanju razvoja partnerstva,
- međunarodna afirmacija crnogorske kulture,
- doprinos očuvanju tradicije i crnogorske kulturne baštine,
- afirmacija perspektivnih talenata,
- doprinos afirmaciji stvaralaštva lica sa invaliditetom,
- realnost budžeta projekta i obezbijeđenost uslova za njegovu realizaciju.

Kod vrednovanja i izbora projekata za sufinansiranje, prednost će imati projekti i programi kojima se doprinosi ostvarivanju propisanog javnog interesa u kulturi:
- ravnomjernom razvoju kulture,
- međunarodnoj kulturnoj saradnji i razmjeni programa,
- zaštiti i promociji raznolikosti kulturnih izraza,
- naučnim istraživanjima i stručnim usavršavanjima u kulturi,
- obezbijeđenosti drugih izvora finansiranja,
- očuvanju izvornih i tradicionalnih kulturnih i etno-kulturnih osobenosti,
- razvoju amaterskog kulturno-umjetničkog stvaralaštva,
- razvoju kulturnog i umjetničkog stvaralaštva lica sa invaliditetom,
- stvaranju uslova za razvoj kreativnih industrija,
- podsticaj stvaralaštva djece i mladih.

Projekti i programi koji su dobili finansijsku podršku iz drugog izvora u Budžetu Crne Gore, neće biti sufinansirani na ovom konkursu.

Za podnosioce prijava koji su prethodnih godina koristili sredstva po osnovu konkursa o sufinansiranju programa i projekata, cijeniće se i ispunjenost dosadašnjih ugovorenih obaveza.

Prijava na konkurs podnosi se na odgovarajućem obrascu koji je dostupan na sajtu www. ministarstvokulture.gov.me .
Uz precizno popunjeni obrazac, dostavljaju se i obavezni prilozi navedeni u tački 4 obrasca.

Prijava sa prilozima, podnosi se:
- u jednom štampanom primjerku, neposredno ili poštom na adresu:
Ministarstvo kulture, ul. Njegoševa, 81250 Cetinje, sa naznakom »Konkurs za ... (navesti oblast)«.
- i u elektronskoj formi na e-mail adresu navedenu u obrascu, za odgovarajuću oblast, sa pratećom dokumentacijom.

Konkurs je otvoren 30 dana od dana objavljivanja. Prijave se podnose zaključno sa ponedeljkom 18. novembra 2013.godine.

Ministarstvo će na prijedlog stručnih komisija donijeti odluku o sufinansiranju projekata i programa u roku od 30 dana od dana zaključenja konkursa, a sa odabranim realizatorima ugovor će biti zaključen u roku od 30 dana od dana objavljivanja odluke o sufinansiranju.

Rezultati konkursa biće javno objavljeni.

Ovdje možete preuzeti obrazac prijave.

Ovdje možete preuzeti tekst konkursa.