Manja slova Veća slova RSS

MKU

mku

Ministarstvo kulture

MKU

Ministarstvo kulture

 

>

Kreativna Evropa - Potprogram Kultura: Poziv na podnošenje prijava

Datum objave: 17.02.2014 14:24 | Autor: Ministarstvo kulture

Ispis Štampaj stranicu


Na osnovu odluke Evropske komisije od 1. februara 2014, crnogorski kulturni sektor može učestvovati u novom programu Kreativna Evropa – potprogram Kultura.
Program Kreativna Evropa objedinjava dosadašnje programe Kultura 2007-2013, MEDIA PROGRAM I MEDIA MUNDUS.

Opšti ciljevi programa Kreativna Evropa su: očuvanje i promocija kulturnog i lingvističkog diverziteta u Evropi; jačanje konkurentnosti kulturnog i kreativnog sektora; unaprijeđivanje kapaciteta sektora kulture da funkcioniše transnacionalno; promovisanje transnacionalne cirkulacije radova i mobilnosti kulturnih stvaralaca; jačanje finansijskih kapaciteta sektora kulture.

Za crnogorski kulturni sektor u ovom trenutku otvoreni su sljedeći konkursi:

- Evropski projekti saradnje (rok za dostavljanje aplikacija: 5. mart 2014.)
- Evropske mreže (rok za dostavljanje aplikacija: 19. mart 2014.)
- Evropske platforme (rok za dostavljanje aplikacija: 19. mart 2014.)
- Projekti književnog prevođenja (rok za dostavljanje aplikacija: 12. mart 2014.)

Crnogorski kulturni djelatnici, ukoliko njihove aplikacije budu prihvaćene, mogu obezbijediti finansijsku podršku u okviru Programa pod uslovom da na datum donošenja odluke o dodjeli granta bude potpisan Memorandum o razumijevanju između Crne Gore i Evropske komisije.

Opšti uslovi učešća

Prihvatljive države: Podaci o prihvatljivim državama mogu se naći na internet stranici http://ec.europa.eu/culture/creative-europe/documents/eligible-countries.pdf koju Evropska komisija redovno ažurira.

Kriterijumi prihvatljivosti:

• Programi su otvoreni za pravna lica čije se aktivnosti temelje na kulturnim i umjetničkim vrijednostima i drugim kreativnim izrazima, bez obzira jesu li te aktivnosti tržišno ili netržišno usmjerene (uključujući oblasti arhitekture, arhivske i bibliotečke djelatnosti, likovne umjetnosti, muzike, književnosti, dizajna, performansa, dramskih umjetnosti, festivalskih djelatnosti, materijalne i nematerijalne kulturne baštine i audiovizuelnog sektora).

• Programi su otvoreni pravnim licima sa sjedištem u Crnoj Gori koji su registrovani za obavljanje kulturnih djelatnosti u Crnoj Gori, i to najmanje dvije (2) godine prije krajnjeg roka određenog za podnošenje prijava.

• Fizička lica ne mogu učestvovati na ovom konkursu.

• Nisu prihvatljivi projekti pornografskog ni rasističkog sadržaja, kao ni oni kojima se zagovara nasilje.

• Potprogramom Kultura podržavaće se posebno projekti neprofitnog karaktera.

• Aktivnosti koje se odnose isključivo na audiovizuelni sektor neće biti prihvatljive u okviru potprograma Kultura. Međutim, audiovizuelne aktivnosti mogu biti prihvatljive ukoliko se odnose i na druge sektore osim audiovizuelnog.

• Podnosioci prijava moraju imati stabilne i dovoljne izvore finansiranja (finansijski kapacitet) kako bi se njihove aktivnosti održavale u ukupnom trajanju perioda tokom kojeg se projekat implementira i da učestvuju u njegovom finansiranju. Organizacije koje podnose prijave moraju imati stručne sposobnosti i kvalifikacije potrebne da se predloženi projekat sprovede i završi (operativni kapacitet).


• Podnosioci prijava moraće da dostave izjavu o vjerodostojnosti koja svjedoči o njihovom statusu pravnog subjekta kao i o njihovim finansijskim i operativnim kapacitetima da završe predložene aktivnosti.
• Uz izjavu o vjerodostojnosti, organizacije koje prijavljuju projekte u vrijednosti višoj od 60.000,00 eura moraju dostaviti zajedno sa prijavom sva prateća i obavezna dokumenta kao što je definisano uslovima za svaki pojedinačni konkurs potprograma.

• Ako je zatraženi iznos jednak ili veći od 750.000,00 eura ili kada se prijava odnosi na okvirni sporazum o partnerstvu, prijava za dodjelu granta mora biti upotpunjena eksternim revizorskim izvještajem koji sastavlja zvanični eksterni revizor. Ovaj izvještaj potvrđuje finansijske izvještaje za posljednje dvije dostupne finansijske godine.

• Ova se obaveza ne odnosi na javna tijela i međunarodne organizacije koje podliježu javnom pravu. Ova obaveza se ne mora primjenjivati na ustanove za obrazovanje i osposobljavanje ako tako odluči nadležni službenik za ovjeravanje na osnovu svoje analize rizika upravljanja.

Posebni uslovi za učešće definisani su u okviru pojedinačnih konkursa.

Vremenski raspored rokova za 2014. godinu:

 

Aktivnost

Objavljivanje konkursa

Rok za slanje prijava

Period evaluacije

Informisanje aplikanata o rezultatima

Ugovori o grantu

Početak aktivnosti

Evropski projekti

saradnje

Decembar 2013.

05. mart 2014.

6 mjeseci

Avgust 2014.

Septembar 2014.

Između septembra i decembra 2014

Evropske mreže

Decembar 2013.

19. mart 2014.

6 mjeseci

Avgust 2014.

Septembar 2014.

Između septembra i decembra 2014

Evropske platforme

Decembar 2013.

19. mart 2014.

6 mjeseci

Septembar 2014.

Oktobar / Novembar 2014.

Između oktobra i decembra 2014.

Projekti književnog prevođenja

Decembar 2013.

12. mart 2014.

4 mjeseca

Jul 2014.

Septembar 2014.

Između septembru i decembra 2014.

 Ako je rok za dostavljanje aplikacija na dan državnog praznika u zemlji podnosioca zahtjeva, produženje roka neće biti odobreno. Podnosioci zahtjeva to moraju uzeti u obzir pri planiranju dostavljanja aplikacije.

Detaljni uslovi za podnošenje zahtjeva, smjernice za svaku pojedinačnu potprogramsku aktivnost i aplikacioni paket sa dokumentima koje treba dostaviti kao prijavu na potprogramske konkurse možete preuzeti na internet strani Generalnog direktorata za obrazovanje i kulturu: http://ec.europa.eu/culture/index_en.htm

• Više informacija o Programu Kreativna Evropa:

Izvršna agencija za obrazovanje, audiovizuelne djelatnosti i kulturu: http://eacea.ec.europa.eu/creative-europe_en

• Za sve dodatne informacije možete kontaktirati crnogorski Desk za Kreativnu Evropu pri Ministarstvu kulture:

Kontakt osoba - Ana Savjak
E-mail: ana.savjak@mku.gov.me
Tel: 00382 41 232 583