Manja slova Veća slova RSS

MKU

mku

Ministarstvo kulture

MKU

Ministarstvo kulture

 

>

Kreativna Evropa: Konkurs za podršku projekata književnog prevodilaštva u 2015.

Kreativna Evropa: Konkurs za podršku projekata književnog prevodilaštva u 2015.
Datum objave: 03.12.2014 16:41 | Autor: Ministarstvo kulturre

Ispis Štampaj stranicu


U okviru programa EU Kreativna Evropa – potprograma Kultura, Izvršna agencija za audiovizuelne djelatnosti, obrazovanje i kulturu Evropske komisije objavila je konkurs za sufinansiranje projekata književnog prevodilaštva u 2015. godini, u kategoriji dvogodišnjih projekata.

Putem ovog konkursa, Evropska unija podržava projekte književnog prevodilaštva u cilju promocije i unaprijeđenja prekogranične cirkulacije književnih djela visokog kvaliteta u okviru Evropske unije i šire, i lakšeg pristupa ovim djelima za nove i već postojeće publike. Shodno tome, prioriteti konkursa su sljedeći:

- Podrška cirkulaciji evropske kniževnosti kako bi se osigurao što veći pristup ovim djelima,
- Podrška promocije evropske književnosti, uključujući korišćenje digitalnih tehnologija u procesu distribucije i promocije djela,
- Podsticanje prevođenja i promocije visoko kvalitetne evropske književnosti u dugoročnoj perspektivi,
- Povećavanje vidljivosti prevodilačke struke je dodatni prioritet konkursa, zbog čega su aplikanti u obavezi da dostave biografije prevodilaca svakog prevedenog djela,
- Ohrabruju se prevodi sa manje korišćenih jezika na engleski, njemački, francuski i španski (kastiljanski) zato što oni mogu doprinijeti većem kruženju ovih djela,
- Ohrabruje se takođe prevođenje i promocija autora koji su osvojili Evropsku nagradu za književnost (www.euprizeliterature.eu).
Otvoreni konkurs se odnosi isključivo na kategoriju dvogodišnjih projekata, pod kojom se podrazumijevaju projekti koji:
- Traju maksimalno 2 godine (period prihvatljivosti);
- Predmet su zahtjeva za sufinansiranje kojim se ne traži više od 100 000 eura, što predstavlja najviše 50% ukupnih prihvatljivih troškova projekta;
- Obuhvataju aktivnosti prevođenja i promocije paketa od 3 do 10 prihvatljivih djela;
- Zasnovani su na strategiji za prevođenje, distribuciju i promociju paketa prevedenih djela, koja treba da uključi i odgvarajuću upotrebu digitalnih tehnologija;
- Kako izvorni tako i ciljni jezik mora biti prepoznat kao zvanični jezik u jednoj od zemalja učesnica potprograma Kultura Kreativne Evrope; osim toga, ili izvorni ili ciljni jezik mora biti zvanični jezik jedne od zemalja EU, Evropske ekonomske oblasti ili Švajcarske konfederacije;
- Prevodi sa latinskog ili starogrčkog (izvorni jezik) na zvanični jezik jedne od zemalja EU, Evropske ekonomske oblasti ili Švajcarske konfederacije takođe su prihvatljivi;
- Ciljni jezik prevoda mora biti maternji jezik prevodioca (osim kod manje zastupljenih jezika ukoliko aplikant dostavi potrebno obrazloženje);

Prihvatljivi aplikanti moraju biti izdavači ili izdavačke kuće koji su aktivni u izdavačkom sektoru, što će biti demonstrirano dostavljanjem potrebne dokumentacije, na primjer statuta, u okviru aplikacije.

Organizacije koje podnose aplikaciju moraju biti pravna lica sa sjedištem u Crnoj Gori koja su registrovana za obavljanje izdavačke aktivnosti u Crnoj Gori, i to najmanje dvije (2) godine prije krajnjeg roka određenog za podnošenje prijava.
Fizička lica ne mogu učestvovati na ovom konkursu.
Podnosioci prijava moraju imati stabilne i dovoljne izvore finansiranja (finansijski kapacitet) kako bi se njihove aktivnosti održavale u ukupnom trajanju perioda tokom kojeg se projekat implementira, i kako bi učestvovali u njegovom finansiranju. Organizacije koje podnose prijave moraju imati stručne sposobnosti i kvalifikacije potrebne da se predloženi projekat sprovede i završi (operativni kapacitet).
Podnosioci prijava moraće da dostave izjavu o vjerodostojnosti koja svjedoči o njihovom statusu pravnog subjekta kao i o njihovim finansijskim i operativnim kapacitetima da završe predložene aktivnosti.

Prihvatljiva djela, koja mogu biti i u štampanom i u elektronskom izdanju, moraju ispuniti sljedeće uslove:

- Moraju da budu beletristička djela visoke književne vrijednosti, nezavisno od žanra, kao što su romani, pripovjetke, dramska djela, poezija, stripovi i književnost za djecu;
- Dokumentarna djela nisu prihvatljiva, npr: autobiografije ili biografije ili eseji bez elemenata fikcije; turistički vodiči; djela društvenih nauka (istorija, filozofija, ekonomija itd.) niti djela povezana sa drugim naukama (fizika, matematika itd.);
- Potrebno je da su sva beletristička djela koja se prevode prethodno bila objavljena;
- Izvorna beletristička djela moraju biti napisana od strane autora koji su državljani ili rezidenti zemlje koja učestvuje u Programu, uz izuzetak djela napisanih na latinskom i starogrčkom jeziku;

- Beletristička djela ne smiju prethodno biti prevođena na ciljni jezik, osim ako novi prevod ne odgovara jasno procijenjenoj potrebi. U ovom slučaju, aplikanti moraju poštovati ograničenje od pedeset godina od posljednjeg prevoda, objasniti očekivani efekat na nove čitaoce i dostaviti uvjerljivo objašnjenja potrebe za novium prevodim na određeni ciljni jezik.

 MKU

Detaljni uslovi konkursa, smjernice za podnošenje zahtjeva i aplikacioni paket sa dokumentima koje treba dostaviti kao prijavu na konkurs možete preuzeti na internet strani: http://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/literary-translation-2015_en

Za sve dodatne informacije možete kontaktirati crnogorski Desk za Kreativnu Evropu pri Ministarstvu kulture:

Kontakt osoba - Ana Savjak
E-mail: ana.savjak@mku.gov.me
Tel: 00382 41 232 583