Manja slova Veća slova RSS

MKU

mku

Ministarstvo kulture

MKU

Ministarstvo kulture

 

>

Konkurs za sufinansiranje projekata i programa od značaja za ostvarivanje javnog interesa u oblasti kulturno-umjetničkog stvaralaštva u 2016. godini

Datum objave: 28.12.2015 12:23 | Autor: Ministarstvo kulture

Ispis Štampaj stranicu


Ministarstvo kulture Crne Gore, u skladu sa čl. 68 i čl. 70 st. 1 Zakona o kulturi („Sl.list Crne Gore“, br. 49/08, 16/11 i 38/12) objavljuje

                                                                              K O N K U R S

 

za sufinansiranje projekata i programa od značaja za ostvarivanje javnog interesa u oblasti kulturno-umjetničkog stvaralaštva u 2016. godiniMinistarstvo kulture sufinansiraće u 2016. godini nove projekte i programe iz sljedećih oblasti:
1. Likovna umjetnost
(međunarodni programi saradnje - samostalne i kolektivne izložbe u inostranstvu i učešće u ostalim međunarodnim programima, konferencije, kolonije, radionice, stručna usavršavanja; stručne likovne publikacije; retrospektivne izložbe od značaja za crnogorsku kulturu)

2. Muzička i muzičko-scenska djelatnost
(nova djela umjetničke muzike; međunarodni koncertni i muzičko-scenski programi u inostranstvu; izdavački projekti u umjetničkoj muzici - publikacije, CD, DVD...)

3. Književnost
(nova djela autora iz Crne Gore)

4. Književno prevođenje
(prevodi djela crnogorskih autora na strane jezike; prevodi djela svjetske književnosti na crnogorski jezik)

5. Časopisi za kulturu i umjetnost

(časopisi kojima se promovišu kulturno-umjetničke vrijednosti, naučna ostvarenja od značaja za kulturu i umjetnost, razvija interkulturalni dijalog i protežira kritički osvrt na savremeno stvaralaštvo)

6. Pozorišna produkcija
(nove pozorišne produkcije)

7. Kulturno-umjetničke manifestacije i festivali
(manifestacije i festivali iz svih oblasti kulturno-umjetničkog stvaralaštva)

8. Filmska produkcija
(nova produkcija i manjinske koprodukcije)

Pravo učešća na konkursu imaju fizička i pravna lica koja imaju prebivalište u Crnoj Gori, odnosno koja su u Crnoj Gori registrovana za obavljanje djelatnosti kulture.
Fizička lica mogu konkurisati sa projektima koje samostalno realizuju kao svoje autorsko djelo.

Pravo učešća nemaju:
- nevladine organizacije,
- javne ustanove i drugi subjekti čiji se rad finansira iz budžeta Crne Gore, sredstvima planiranim za kulturu.

Projekti prijavljeni na konkurs vrednuju se u odnosu na sljedeće kriterijume:
- umjetnički kvalitet i značaj za razvoj crnogorske kulture,
- reference realizatora,
- doprinos razvoju multinacionalnih i multikulturalnih vrijednosti,
- doprinos podsticanju internacionalnog dijaloga i stimulisanju razvoja partnerstva,
- međunarodna afirmacija crnogorske kulture,
- doprinos očuvanju tradicije i crnogorske kulturne baštine,
- afirmacija perspektivnih talenata,
- doprinos afirmaciji stvaralaštva lica sa invaliditetom,
- realnost budžeta projekta i obezbijeđenost uslova za njegovu realizaciju.

Kod vrednovanja i izbora projekata za sufinansiranje, prednost će imati projekti i programi kojima se doprinosi ostvarivanju propisanog javnog interesa u kulturi:
- ravnomjernom razvoju kulture,
- međunarodnoj kulturnoj saradnji i razmjeni programa,
- zaštiti i promociji raznolikosti kulturnih izraza,
- naučnim istraživanjima i stručnim usavršavanjima u kulturi,
- obezbijeđenosti drugih izvora finansiranja,
- očuvanju izvornih i tradicionalnih kulturnih i etno-kulturnih osobenosti,
- razvoju amaterskog kulturno-umjetničkog stvaralaštva,
- razvoju kulturnog i umjetničkog stvaralaštva lica sa invaliditetom,
- stvaranju uslova za razvoj kreativnih industrija,
- podsticaj stvaralaštva djece i mladih.

Projekti i programi koji su dobili finansijsku podršku iz drugog izvora u Budžetu Crne Gore, neće biti sufinansirani na ovom konkursu.

Za podnosioce prijava koji su prethodnih godina koristili sredstva po osnovu konkursa o sufinansiranju programa i projekata, cijeniće se i ispunjenost dosadašnjih ugovorenih obaveza.

Prijava na konkurs podnosi se na odgovarajućem obrascu koji je dostupan na sajtu www.ministarstvokulture.gov.me
Uz precizno popunjeni obrazac, dostavljaju se i obavezni prilozi navedeni u tački 4 obrasca.

Prijava sa prilozima, podnosi se:
- u jednom štampanom primjerku, neposredno ili poštom na adresu:
Ministarstvo kulture, ul. Njegoševa, 81250 Cetinje, sa naznakom »Konkurs za ... (navesti oblast)«.
- i obavezno u elektronskoj formi, na CD-u, u sadržaju istovjetnom štampanom primjerku.

Konkurs je otvoren 45 dana od dana objavljivanja. Prijave se podnose zaključno sa 11. februarom 2016.godine.

Ministarstvo će na predlog stručnih komisija donijeti odluku o sufinansiranju projekata i programa u roku od 30 dana od dana zaključenja konkursa, a sa odabranim realizatorima ugovor će biti zaključen u roku od 30 dana od dana objavljivanja odluke o sufinansiranju.

Rezultati konkursa biće javno objavljeni.

Obrazac Prijave na konkurs možete preuzeti ovdje.

Tekst Konkursa možete preuzeti ovdje.