Manja slova Veća slova RSS

MKU

mku

Ministarstvo kulture

MKU

Ministarstvo kulture

 

>

Konkurs za sufinansiranje programskih sadržaja u lokalnim štampanim medijima i naučnim časopisima za kulturu i teoriju medija

Datum objave: 28.10.2013 12:38 | Autor: Ministarstvo kulture

Ispis Štampaj stranicu


Ministarstvo kulture, u skladu sa članom 91 Zakona o državnoj upravi (Sl. list RCG, br. 38/03, Sl. list CG br.22/08), članom 3 Zakona o medijima (Sl. list RCG, br. 51/02, 62/02) i članom 63 Uredbe o organizaciji i načinu rada državne uprave (Sl. list CG, br. 59/2009), objavljujeK O N K U R S
za sufinansiranje programskih sadržaja u lokalnim štampanim medijima i naučnim časopisima za kulturu i teoriju medija


Predmet konkursa: Sufinansiranje proizvodnje programskih sadržaja od značaja za ostvarivanje javnog interesa u lokalnim štampanim medijima i naučnim časopisima za kulturu i teoriju medija.

Cilj konkursa: podrška ostvarivanju prava građana na informisanje; razvoj medijskog pluralizma; promovisanje i jačanje medijske pismenosti; razvoj medijske naučne misli, podsticaj informisanja na lokalnom nivou i razvoj medijske naučno-stručne oblasti.

I sufinansiranje programskih sadržaja u lokalnim štampanim medijima u 2014. godini


Ministarstvo kulture sufinansiraće u 2014. godini proizvodnju programskih sadržaja od javnog interesa u lokalnim štampanim medijima čiji su sadržaji fokusirani na teme lokalne sredine u kojoj izlaze:kulturu, istorijsko nasleđe, tradiciju, obrazovanje, socijalno-komunalne i sl. teme.
Pod lokalnim štampanim medijima u kontekstu konkursa podrazumijevaju se sadržaji namijenjeni svim etničkim,vjerskim i socijalnim grupama lokalne zajednice.

Pravo učešća na konkursu imaju lokalni štampani mediji iz Crne Gore čiji su osnivači fizička ili pravna lica, sa prebivalištem u Crnoj Gori, odnosno koja su registrovana u evidenciji medija kod nadležnog organa.


Pod medijima se ne smatraju: bilteni,katalozi i druge publikacije, namijenjeni isključivo reklamiranju, poslovnim komunikacijama, obrazovnom procesu ili internom radu pravnih lica, vjerskih, nevladinih i drugih organizacija, školska glasila, "Službeni list Republike Crne Gore ", službena glasila jedinica lokalne samouprave i druga službena glasila kao i plakati, leci, prospekti, transparenti i video strane bez žive slike (član 6 Zakona o medijima).

Pravo učešća na konkursu nemaju:

- nevladine organizacije kao osnivači, suosnivači i izdavači medija,
- javne ustanove i drugi subjekti čiji se rad i projekti finansiraju iz budžeta Crne Gore ili drugih javnih institucija i fondova.

Učesnik konkursa je dužan da popuni obrazac za učešće na konkursu (preuzima se sa sajta Ministarstva) i dostavi kopije sljedećih dokumenata:

• Obrazac za prijavu
• opis projekta (sadržaj i cilj projekta, ciljnu grupu, dinamiku realizacije, broj učesnika u projektu);
• ukupan budžet projekta sa detaljnom specifikacijom svih troškova, kao i iznos sredstava koji se traži od Ministarstva;
• rješenje o upisu medija u evidenciju kod nadležnog organa;
• kratke biografije ključnih učesnika projekta
• primjerak posljednjeg broja štampanog medija
• izjavu osnivača medija da istim projektom neće aplicirati kod drugih donatora

Kriterijumi za ocjenu projekata:

Osnovni kriterijumi:

• Značaj projekta za ostvarivanje prava na informisanje lokalnog stanovništva
• doprinos raznolikosti medijskog sadržaja i pluralizma ideja i vrijednosti u lokalnim štampanim medijima
• validna argumentacija projekta
• adekvatna specifikacija budžeta usklađena i obrazložena sa stanovišta planiranih projektnih aktivnosti

Posebni kriterijumi:

• Doprinos razvoju crnogorskih medija i javni interes projekta;

• Unapređenje medijske pismenosti u oblasti kulture, nauke i obrazovanja na lokalnom nivou
• doprinos razvoju medijskog pluralizma i raznovrsnosti medijskog sadržaja u lokalnim zajednicama;

• Unapređenje proizvodnje i objavljivanja opštih informativnih i tematskih medijskih sadržaja od značaja za život i rad građana u lokalnim zajednicama
• značaj i kvalitet projekta (kreativnost, realnost budžeta i održivost projekta);
• kredibilitet podnosioca projekta iz ugla javnog značaja;

Prilikom razmatranja projekata posebno će se cijeniti neprofitni (besplatni) lokalni štampani mediji.
Za učesnike konkursa koji su već koristili sredstva po osnovu sufinansiranja programskih sadržaja cijeniće se ispunjenost ugovornih obaveza iz 2013. godine.
Radovi koji su predmet konkursa potrebno je dostaviti najkasnije do 20. decembra 2013.godine.
Ministarstvo će, na prijedlog stručne komisije, donijeti odluku o sufinansiranju programskih sadržaja u lokalnim štampanim medijima u 2014. godini, u roku od 15 dana od dana zaključenja konkursa.
Način realizacije sredstava za odabrane projekte biće regulisan ugovorom koji će Ministarstvo i korisnik sredstava zaključiti u roku od 15 dana od dana donošenja odluke o sufinansiranju programskih sadržaja u medijima u 2014.godini.

Obrazac za prijavu koji predstavlja sastavni dio potrebne dokumentacije može se preuzeti sa sajta Ministarstva kulture www.ministarstvokulture.gov.me

Prijave sa potrebnom dokumentacijom podnose se u četiri primjerka neposredno ili poštom, sa naznakom – Konkurs za lokalne štampane medije, na adresu: Ministarstvo kulture, Ulica Njegoševa, 81250 Cetinje.


II sufinansiranje programskih sadržaja u naučnim časopisima za kulturu i teoriju medija u 2014. godini – Podrška postizanju referetnosti domaćih medijskih naučno-stručnih časopisa

Ministarstvo kulture sufinansiraće u 2014. godini proizvodnju programskih sadržaja od javnog interesa u naučnim časopisima za kulturu i teoriju medija.

Pravo učešća na konkursu imaju naučni časopisi za kulturu i teoriju medija, čiji su osnivači fizička ili pravna lica sa prebivalištem u Crnoj Gori, odnosno koja su registrovana u evidenciji medija kod nadležnog organa.

Pravo učešća nemaju:

- nevladine organizacije kao osnivači, suosnivači i izdavači medija,
- javne ustanove i drugi subjekti čiji se rad i projekti finansiraju iz budžeta Crne Gore ili drugih institucija i fondova.

Učesnik konkursa je dužan da popuni obrazac za učešće na konkursu (preuzima se sa sajta Ministarstva) i dostavi kopije sljedećih dokumenata:

• Obrazac za prijavu
• opis projekta (sadržaj i cilj projekta, ciljnu grupu, dinamiku realizacije, broj učesnika u projektu);
• ukupan budžet projekta sa detaljnom specifikacijom svih troškova, kao i iznos sredstava koji se traži od Ministarstva;
• rješenje o upisu medija u evidenciju kod nadležnog organa;
• kratke biografije ključnih učesnika projekta
• primjerak posljednjeg broja naučnog časopisa
• izjavu osnivača medija da istim projektom neće aplicirati kod drugih donatora


Osnovni kriterijumi:

• Značaj projekta za razvoj medijske naučno-stručne oblasti ;
• doprinos razvoju kulture i teorije medija u Crnoj Gori;
• doprinos raznolikosti medijskog sadržaja i pluralizma ideja i vrijednosti u medijskoj naučnoj oblasti;
• afirmacija edukativne i kulturološke uloge medija u procesima demokratizacije društva ;
• redovnost izlaženja naučnog časopisa;
• validna argumentacija projekta;
• adekvatna specifikacija budžeta usklađena i obrazložena sa stanovišta planiranih projektnih aktivnosti.

Posebni kriterijumi:

• Bodovanje za izbor u naučna zvanja
• Postojanje domaće i međunarodne medijsko-naučne saradnje
• naučnih skupova organizacija/suorganizacija tematskih

Za učesnike konkursa koji su već koristili sredstva po osnovu konkursa o sufinansiranju programskih sadržaja cijeniće se ispunjenost ugovornih obaveza iz 2013. godine.
Ministarstvo će, na prijedlog stručne komisije, donijeti odluku o sufinansiranju programskih sadržaja u lokalnim štampanim medijima u 2014. godini, u roku od 15dana od dana zaključenja konkursa.
Način realizacije sredstava za odabrane projekte biće regulisan ugovorom koji će Ministarstvo i korisnik sredstava zaključiti u roku od 15dana od dana donošenja odluke o sufinansiranju programskih sadržaja u medijima u 2014.godini.


Obrazac za prijavu koji predstavlja sastavni dio potrebne dokumentacije može se preuzeti sa sajta Ministarstva kulture www.ministarstvokulture.gov.me


Prijave sa potrebnom dokumentacijom podnose se u četiri primjerka neposredno ili poštom, sa naznakom– Konkurs za naučne časopise za kulturu i teoriju medija, na adresu: Ministarstvo kulture, Ulica Njegoševa, 81250 Cetinje.

Obavještavamo sve zainteresovane učesnike konkursa, da prije podnošenja prijave, a najkasnije u roku od 10 dana od dana objavljivanja konkursa dostave dva prethodna broja svoje novine-časopisa.

Za sve dodatne informacije kontakt osoba je :
Mrvaljević Marija
tel: 020/231-198
e-mail: marija.mrvaljevic@mku.gov.me