Manja slova Veća slova RSS

MKU

mku

Ministarstvo kulture

MKU

Ministarstvo kulture

 

>

Međunarodni konkurs za izradu logotipa Programa Kreativna Crna Gora: Identitet, imidž, promocija 2017-2020.

Međunarodni konkurs za izradu logotipa Programa Kreativna Crna Gora: Identitet, imidž, promocija 2017-2020.
Datum objave: 08.11.2017 09:27 | Autor: Ministarstvo kulture

Ispis Štampaj stranicu


Povodom međunarodnog konkursa za izradu logotipa Programa “Kreativna Crna Gora: Identitet, imidž, promocija 2017-2020”, od 28. avgusta 2017. godine, Ministarstvo kulture Crne Gore

OBJAVLJUJE:

Stručni žiri za izbor rješenja logotipa Programa “Kreativna Crna Gora: Identitet, imidž, promocija 2017-2020”, na sjednici održanoj dana 30. oktobra 2017, nakon razmatranja podnijetih prijava konstatovao je da nijedno rješenje ne odgovara u potpunosti zadatim kriterijumima selekcije te je, shodno konkursnim propozicijama, jednoglasno odlučio da se predmetni konkurs ponavlja.
Ponovljeni konkurs je otvoren od dana objavljivanja pa zaključno sa 1. decembrom 2017.
Stručni žiri naglašava da se učesnici konkursa moraju pridržavati propisanih propozicija i ističe da se konkursom traži samo rješenje logotipa, koje podrazumijeva tipografski ISPIS RIJEČI na crnogorskom i posebno na engleskom jeziku Kreativna Crna Gora i Creative Montenegro.


Međunarodni konkurs za izradu logotipa Programa Kreativna Crna Gora: Identitet, imidž, promocija 2017-2020.

Ministarstvo kulture Crne Gore obnavlja međunarodni konkurs za izradu logotipa Programa Kreativna Crna Gora: Identitet, imidž, promocija 2017-2020.
Logotip programa Kreativna Crna Gora: Identitet, imidž, promocija 2017-2020, kao zaštitni znak projekata i različitih projektnih aktivnosti unutar Programa, treba da predstavlja originalno rješenje koje odražava osnovne ciljeve Programa, čiji je detaljan opis sastavni dio ovog konkursa.

Konkursni materijal:

Zainteresovani autori/autorke u obavezi su da, u koverti na čijoj poleđini je istaknuta samo šifra, dostave:

1. Rješenje logotipa koje podrazumijeva ispis riječi na crnogorskom i engleskom jeziku Kreativna Crna Gora i Creative Montenegro, odštampano na A4 formatu papira, potpisano šifrom u donjem desnom uglu svake tražene varijante logotipa, kao i informacije, u lijevom uglu, koje izražavaju CMYK vrijednosti svake zadate boje.
a) U boji.
b) Apliciran logotip u boji na crtežu koverte, memoranduma i plakata, kao i na drugim promo materijalima po izboru autora/autorki.
c) Jednobojno (u izabranoj jednoj boji i u crno-bijeloj verziji: pozitiv i negativ logotipa).

2. Prijedloge snimljene na CD-u u vektorskom (Adobe Illustrator) i rasterskom (Adobe Photoshop) obliku, tj. kao AI, PSD, TIFF i JPG format u rezoluciji 300 dpi, CMYK , RGB i Pantone skali, te u formatu PNG u rezoluciji 72 dpi, za onlajn prezentaciju.

3. Pismo (font) logotipa.

4. Knjigu grafičkih standarda formata A4, kao PDF dokument, snimljen na CD-u. Knjiga treba da sadrži primjenu logotipa na poslovnoj dokumentaciji (koverat, memorandum, fascikla, plakat ...), prikaz pozicioniranja logotipa na promotivnim materijalima (indor i autdor varijante) u dozvoljenim kao i nedozvoljenim primjenama.

5. Tekstualno obrazloženje ponuđenog rješenja u PDF formatu (do 500 riječi).

6. Zatvorenu kovertu na kojoj je naznačeno „Podaci o autoru“ koja sadrži ime i prezime autora/autorke ili autorskog tima, šifru pod kojom se prijavljuje na konkurs, JMB ili PIB, adresu, kontakt telefon, i-mejl, broj žiro računa i naziv banke.

7. Zatvorenu kovertu sa natpisom „Izjava autora“ u kojoj je potpisana izjava da je prijedlog originalno autorsko djelo.

Kriterijumi selekcije:

- Usklađenost sa konceptom i ciljevima Programa,
- Originalnost i inovativnost,
- Umjetnički kvalitet,
- Primjenjivost u kontekstu promocije Programa.

Za konkursnu selekciju zadužen je stručni žiri. Ministarsvo kulture ima pravo da prije konačne selekcije ponuđenih rješenja, u odnosu na sugestije konkursnog žirija, autoru/autorki ili autorskom timu predloži izmjene konkursnog rada. Ukoliko ne bude prijavljenih rješenja koja u potpunosti odgovaraju zadatim kriterijumima selekcije, stručni žiri ima pravo da ne odobri nijedno rješenje i da predloži novi konkurs.

Učešće:

Konkurs je međunarodnog karaktera. Pravo učešća imaju sva zainteresovana fizička i pravna lica iz Crne Gore, kao i autori/autorke ili autorski timovi iz drugih država. Kandidati mogu prijaviti na konkurs više prijedloga, kao posebne prijave koje moraju imati različite šifre. Predajom rješenja na konkurs, svaki autor/autorka prihvata propozicije ovog konkursa.

Prijave na konkurs ne vraćaju se autorima.

Nagrada i autorska prava:

Prva i jedina nagrada iznosi 3000 €. Autor/autorka nagrađenog rješenja u obavezi je da, nakon konsultacija sa
Ministarstvom kulture i eventualnih prilagođavanja konkursnog rješenja, dostavi Ministarstvu odabrano rješenje u vektorskom i rasterskom formatu, kao i odštampanu knjigu grafičkih standarda. Sa autorom/autorkom selektovanog rješenja biće potpisan ugovor kojim se bliže definišu obaveze strana potpisnica, a nagrada se uplaćuje na osnovu potpisanog ugovora.

Rok za dostavljanje prijava je 1. decembar 2017. godine.

Kompletan konkursni materijal dostavlja se u zatvorenoj koverti na kojoj je istaknuto:

Ministarstvo kulture

Konkurs za logotip programa Kreativna Crna Gora: Identitet, imidž, promocija 2017-2020

Ul. Njegoševa
81250 Cetinje
Crna Gora

Ciljevi Programa:

Program je koncipiran kao intersketorska platforma Vlade Crne Gore čiji su ciljevi: valorizacija državnog i kulturnog identiteta Države; prezentacija multikulturnog konteksta Crne Gore; kreiranje strategije brendiranja Države; komunikacija sa domaćom i međunarodnom javnošću; razvoj linija podrške za kreativni sektor; produkcija sadržaja i narativa u funkciji promocije Države; podrška naučno-istraživačkim i umjetničkim projektima u polju kulturnih studija, kulturne istorije, kulturne geografije i umjetničke produkcije; inovativna i savremena prezentacija crnogorskog kulturnog nasljeđa; kulturna razmjena i diseminacija projekata nastalih u okviru programa na međunarodnom planu; jačanje sektora kreativnih industrija u Crnoj Gori, kroz intersektorsku saradnju i politiku Vlade Crne Gore; proaktivna participacija i uključenost javnosti.

Osnovno polazište Programa predstavlja mapa kulturne istorije Crne Gore, koja prezentuje različite kulturne i civilizacijske slojeve na tlu Crne Gore i pokreće na stvaralački dijalog, kako u sadašnjosti tako i u budućnosti, sa akterima multikulturne zajednice na lokalnom, nacionalnom i međunarodnom nivou. Program unutar ključnih cjelina kreira specifične projekte i sadržaje koji nose zaštitni znak Kreativna Crna Gora / Creative Montenegro.
Za sve informacije učesnici konkursa mogu kontaktirati Ministarstvo kulture Crne Gore putem e-mail adrese: petar.kovacevic@mku.gov.me ili putem telefona 00382 41 232 583.