Manja slova Veća slova RSS

MKU

mku

Ministarstvo kulture

MKU

Ministarstvo kulture

 

>

Javni poziv NVO za predlaganje kandidata/kinje za člana/icu Radne grupe za izradu Nacrta zakona o medijima

Javni poziv NVO za predlaganje kandidata/kinje za člana/icu Radne grupe za izradu Nacrta zakona o medijima
Datum objave: 16.01.2018 14:45 | Autor: Ministarstvo kulture

Ispis Štampaj stranicu


Javni poziv NVO za predlaganje kandidata/kinje za člana/icu Radne grupe za izradu Nacrta zakona o medijima

Na osnovu člana 9 Uredbe o načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija („Službeni list CG”, broj 07/12), Ministarstvo kulture upućujeJavni pozivNevladinim organizacijama za predlaganje dva kandidata/kinje za člana/icu Radne grupe za izradu Nacrta zakona o medijima.

Nevladine organizacije će u Radnoj grupi imati dva predstavnika/ce.

Pravo predlaganja kandidata/kinje za člana Radne grupe imaju nevladine organizacije čije je područje djelovanja vezano za oblast medija.

Nevladina organizacija može predložiti samo jednog kandidata/kinju za člana Radne grupe, ako ispunjava sljedeće kriterijume:
• je upisana u registar nevladinih organizacija prije objavljivanja ovog javnog poziva;
• u aktu o osnivanju i statutu ima utvrđene djelatnosti i ciljeve u oblastima koje su u vezi sa zadatkom Radne grupe;
• je u prethodnoj godini realizovala najmanje jedan projekat ili aktivnost u vezi sa zadatkom Radne grupe;
• je predala poreskom organu prijavu za prethodnu fiskalnu godinu (bilans stanja i bilans uspjeha);
• više od polovine članova organa upravljanja nevladine organizacije nijesu članovi organa političkih partija, javni funkcioneri, rukovodeća lica ili državni službenici, odnosno namještenici.

Nevladina organizacija dužna je da, uz predlog kandidata za člana Radne grupe, dostavi:
• kopiju rješenja o upisu u registar nevladinih organizacija;
• kopije akta o osnivanju i statuta;
• pregled realizovanih projekata i aktivnosti u prethodnoj godini u vezi sa zadatkom Radne grupe;
• kopiju potvrde o podnesenoj poreskoj prijavi za prethodnu godinu;
• izjavu lica ovlašćenog za zastupanje i predstavljanje nevladine organizacije o tome da više od polovine članova organa upravljanja nevladine organizacije nijesu članovi organa političkih partija, javni funkcioneri, rukovodeća lica ili državni službenici, odnosno namještenici.

Kao kandidat/kinja za člana Radne grupe može biti predloženo lice koje:
• crnogorski državljanin, sa prebivalištem u Crnoj Gori;
• posjeduje iskustvo u vezi sa zadatkom Radne grupe;
• nije član organa političkih partija (glavnih odbora, izvršnih odbora, predsjedništava i sl.), javni funkcioner, državni službenik, odnosno namještenik;

Nevladine organizacije su dužne da za predloženog kandidata/kinju predaju:
• fotokopiju lične karte ili drugog dokumenta na osnovu kojeg se utvrđuje identitet kandidata za člana Radne grupe;
• biografiju kandidata, sa podacima o iskustvu u vezi sa zadatkom Radne grupe;
• izjavu kandidata da nije član organa političke partije, javni funkcioner, rukovodeće lice ili državni službenik, odnosno namještenik;
• izjavu kandidata da prihvata kandidaturu za člana Radne grupe.

Rok za dostavljanje predloga je osam dana od dana objavljivanja ovog poziva.
Predlaganje kandidata/kinja vrši se na propisanom obrascu.
Propisani obrazac za predlaganje kandidata sa potrebnim prilozima, dostavlja se Ministarstvu kulture – Direktorat za medije, Podgorica, radnim danima od 7 do 15 sati ili putem pošte, na adresu:
Ministarstvo kulture Crne Gore
Njegoševa bb.
81 250 Cetinje
sa napomenom: “Predlaganje kandidata/kinje za člana/icu Radne grupe za izradu Nacrta zakona o medijima”.

Ministarstvo će, u roku od tri dana od isteka roka za dostavljanje predloga, na internet stranici www.mku.gov.me objaviti listu kandidata koji su predloženi za članove/ice Radne grupe, sa nazivima nevladinih organizacija koje su ih predložile.

Ministar kulture će u roku od pet dana od objave liste kandidata koji su predloženi za člana/icu Radne grupe, izabrati dva kandidata za koje je dostavljeno najviše predloga nevladinih organizacija.

Predlog kandidata za člana/icu Radne grupe biće razmatran samo ako je dostavljen na propisanom obrascu i uz svu potrebnu dokumentaciju.

Obrazac možete preuzeti ovdje.