Мања слова Већа слова РСС

Мој кутак

Неwслеттер Пријава за newsletter

МКУ

мку

Министарство културе

МКУ

Министарство културе

 

>

Конкурс за додјелу средстава за пројекте Програма заштите и очувања културних добара Црне Горе у 2020. години

Датум објаве: 16.07.2019 10:10 | Аутор: Министарство културе

Испис Штампај страницу


На основу члана 128 Закона о заштити културних добара (“Службени лист ЦГ“, бр. 49/10, 40/11, 44/17 и 18/19), а у вези са чланом 70 Закона о култури ( „Службени лист ЦГ“, бр. 49/08, 40/11 и 38/12), Министарство културе објављује 


КОНКУРС
за додјелу средстава за пројекте Програма заштите и очувања културних добара Црне Горе у 2020. години


Позивају се заинтересовани субјекти да пријаве пројекте на Конкурс за додјелу средстава за пројекте Програма заштите и очувања културних добара Црне Горе у 2020. години (у даљем тексту: Конкурс), којим могу допринијети реализацији приоритета утврђених Законом о култури и Програмом развоја културе Црне Горе 2016 – 2020. године, из области заштите и очувања културних добара.

Пријаве могу поднијети: 
а) државни органи и органи локалне самоуправе, као и друга правна лица;
б) власници, односно држаоци културног добра, у складу са законом.

Приоритетни изазови у културној баштини проистичу из обавезе остваривања јавног интереса у овој области кроз заштиту и очување културних добара и равномјерни развој културе на територији цијеле Црне Горе. Реализација пројеката ће допринијети унапрјеђењу стања културних добара, ширењу знања о вриједностима и значају културне баштине, разумијевању различитих култура, успостављању благовремене сарадње између надлежних институција и власника - држалаца, као и обезбјеђивању услова да иста, сходно својој намјени, служе културној, научној и едукативној потреби појединаца и друштва. 

Конкурсом ће се финансирати пројекти у сљедећим областима:
1. археолошка и конзерваторска истраживања,
2. израда конзерваторског пројекта, 
3. спровођење конзерваторских мјера,
4. интегрална заштита културних добара; 
5. едукација и доедукација кадрова,
6. презентација и популаризација културне баштине,
7. техничко-технолошко осавремењавање. 

Конкурсом се могу финансирати пројекти чије активности ће бити реализоване најкасније до краја новембра 2020. године.

Расподјела средстава из овог Конкурса врши се на основу сљедећих критеријума:

1) допринос пријављеног пројекта остваривању јавног интереса и реализацији стратешких циљева у области заштите и очувања културних добара;
2) квалитет пријављеног пројекта;
3) референце подносиоца пријаве, односно реализатора пројекта;
4) степен извршавања обавеза из претходног периода у реализацији пројеката из области заштите и очувања културних добара.

Процјену пројеката према наведеним критеријумима, врши Комисија за додјелу средстава за пројекте из Програма заштите и очувања културних добара Црне Горе (у даљем тексту: Комисија), коју образује Министарство културе у складу са чланом 128 Закона о заштити културних добара. 

Комисија утврђује ранг листу пројеката, на основу које Министарство културе доноси Одлуку о расподјели средстава.

Пријава пројекта доставља се искључиво на обрасцу који можете преузети на линку испод текста конкурса.

Уз пријаву на Конкурс, подносиоци су дужни да доставе сљедеће прилоге:

1) фотокопију рјешења о упису у Централни регистар привредних субјеката; 
2) фотокопију статута;
3) фотокопију акта о поднесеној пријави за претходну фискалну годину пореском органу (биланс стања и биланс успјеха), са бројем исказа Пореске управе Црне Горе, односно потврду да нема пореских дуговања уколико се ради о власнику или држаоцу културног добра;
4) изјаву о постојању вишеструког финансирања;
5) изјаву о партнерству са лицем које посједује одговарајућу лиценцу за пројекте из области археолошких и конзерваторских истраживања, односно израде конзерваторског пројекта и спровођење конзерваторских мјера, уколико се пројекат из наведених области реализује у сарадњи са другим лицем; 
6) буџет пројекта, са динамичким планом реализације;
7) изјаву о истинитости података у пријави;
8) сагласност власника или држаоца културног добра уколико се пријава односи на пројекте из области археолошких и конзерваторских истраживања, односно израде конзерваторског пројекта и спровођење конзерваторских мјера;
9) одговарајућу лиценцу уколико се пријава односи на пројекте из области археолошких и конзерваторских истраживања, односно израде конзерваторског пројекта и спровођење конзерваторских мјера, у складу са законом;
10) доказ о претходно реализованим фазама пројекта, уколико је реализација пројекта раније започета; 
11) доказ о власништву, за власника, односно држаоца. 

Прилози под редним бројем 1, 2, 3, 5, 9 и 11 нијесу потребни за државне органе и органе локалне самоуправе. 

Прилози под редним бројем 1, 2, 8 и 9 нијесу потребни за власнике, односно држаоце. 

Рок за подношење пријава траје од дана објављивања закључно са 15.9.2019. године.

Попуњену, потписану и овјерену пријаву неопходно је доставити у два примјерка у штампаној верзији и један примјерак у електронској форми на ЦД-у у садржају истовјетном штампаном примјерку.

Пријава и приложена документација се не враћају.

Пријаву са потребном документацијом, укључујући и ЦД треба послати искључиво поштом, препорученом пошиљком, на сљедећу адресу:

Министарство културе,
ул. Његошева, 81250 Цетиње

са напоменом: НЕ ОТВАРАТИ - пријава на Конкурс за додјелу средстава за пројекте Програма заштите и очувања културних добара Црне Горе у 2020. години, број:________

У разматрање ће бити узети само пријаве које су достављене на прописаном обрасцу, са потребном документацијом и у року, односно које задовољавају услове прописане овим конкурсом.

Питања у вези овог конкурса могу се поставити електронским путем на адресу: програм.застите@мку.гов.ме, најкасније до 5.9.2019. године.